הוסף ציטוט
תנאי שימוש
ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם‘ – תקנון פעילות עם חברת HAVAS BLINK
1.               הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
“החברה”
 
HAVAS BLINK
האבאס בלינק
העוזרת לחברה
שרית כץ , ע.מ 034923649
“עמודי הפעילות”
מרכז המדיה החברתית של העוזרת לחברה הנקרא ‘ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם’ ברשתות החברתיות:
דף הפייסבוק של העוזרת לחברה:
 https://www.facebook.com/yeladimem%20/;
דף האינסטגרם של העוזרת לחברה: https://www.instagram.com/yeladimem/.
 
“משתתף”
אדם העונה על כל אלה: (1) הינו אזרח ישראלי, תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; (2) רשום ברשתות החברותיות “פייסבוק” ו/או “אינסטגרם” בהתאם לכללי רשת “פייסבוק” ו/או “אינסטגרם”; ו- (3)  עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.
יובהר כי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף. עוד יובהר כי על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי מתנאי תקנון זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם פסילתו.
 
“תקופת הפעילות”
 
מיום א’ 18.2.2020 בשעה 15:00 ועד ליום א’ 23.2.2020 בשעה 15:00.
 
שעון החברה ו/או העוזרת לחברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות ולעניין יום הפעילות.
 
החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כך.
“יום פעילות”
כל יום בתקופת הפעילות החל מהשעה 00:00 ועד השעה 23:59, למעט יום הפעילות הראשון, בתאריך 18.2.2020, אשר יהא החל מהשעה 16:00 ועד השעה 23:59 באותו היום.
“הפעילות”
פעילות הנערכת ע”י החברה והעוזרת לחברה בעמודי הפעילות ובדף המותג, במהלך תקופת הפעילות, אשר במסגרתה יעלו החברה ו/או העוזרת לחברה פוסטים (“הפוסט” או “הפוסטים“) בהם יזמינו את המשתתפים להגיב ולשתף כתגובה לפוסט משפטים שונים שילדים אומרים, בהתאם להוראות בכל פוסט (“התכנים“).
ארבעה (4) המשתתפים אשר תכניהם ייבחרו כמקוריים והיצירתיים ביותר לדעת צוות השופטים וכמו כן יעמדו ביתר תנאי התקנון, יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס. 
מובהר בזאת כי המשתתפים נותנים את הסכמתם לחברה  לעשות שימוש בתכנים כראות עיניה ולפרסמם בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג, ו/או לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות מבלי שהמשתתף יקבל תשלום ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.
 
“צוות השופטים”
צוות שופטים אשר ימונה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחר את התכנים המקוריים והיצירתיים ביותר.
יובהר כי שיקול הדעת הסופי בבחירת המועמדים לזכייה בפרס נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא לאף גורם זולתו, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.
 
“הפרס”
 
שובר למארזי “יופלה טיוב” – כל שובר מקנה 3 מארזים
וגם
גיפטקארד, סופר שובר של חברת BUYME, בשווי 200 ש”ח.
כל משתתף יוכל לזכות לכל היותר בפרס אחד בלבד, במהלך כל תקופת הפעילות, ובשום מקרה לא יהיה זכאי ליותר מפרס אחד.
יובהר כי, ייתכן והפרס ואופן מימושו יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיפורטו בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה.
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס, כולו או חלקו, ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתן הבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג ו/או בעמודי הפעילות.
לא תעמוד לזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו לפי העניין ובהתאם לסוג הפרס, איכותו, טבעו, התאמתו לצרכי הזוכה, ערכו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.
מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
התקנון” או
תקנון הפעילות
תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג.
2.               כללי
2.1.               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2.               ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.3.               לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.
2.4.               יובהר כי כל משתתף יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין האמור.
2.5.               בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3.               ההשתתפות בפעילות
3.1.               אדם המעוניין להשתתף בפעילות, יתחבר לחשבון הפייסבוק ו/או לחשבון האינסטגרם האישי שלו ויגלוש לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות. מובהר בזאת, כי על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להיות רשום כדין לרשת פייסבוק ו/או אינסטגרם.
3.2.               מובהר כי כניסה לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות ע”י המשתתף אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.
3.3.               בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת “פייסבוק” ו/או “אינסטגרם” במלואם. מובהר בנוסף, כי החברה ו/או העוזרת לחברה תהיינה רשאיות לפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במקרה שלא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש האמורים.
3.4.               במהלך תקופת הפעילות תעלה החברה ו/או העוזרת החברה פוסטים בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג, בהם יזמינו את המשתתפים להגיב ולשתף כתגובה לפוסט משפטים שונים שילדים אומרים, בהתאם להוראות בכל פוסט.
3.5.               תגובות המשתתפים תיכתבנה כתגובה לפוסט עצמו ו/או מיקום אחר בדף המותג ו/או בעמודי הפעילות עליו תורה החברה ו/או העוזרת לחברה בפוסט. החברה ו/או העוזרת לחברה תהיינה רשאיות על פי שיקול דעתן הבלעדי, לפסול מהשתתפות בפעילות ומזכייה בפרס כל משתתף אשר תגובתו לפוסט לא תעמוד בתנאי סעיף זה, ולמשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה.
3.6.               ארבעה (4) המשתתפים אשר תכניהם ייבחרו על ידי צוות השופטים כמקוריים והיצירתיים ביותר מבין כל תגובות המשתתפים בתקופת הפעילות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ועמדו ביתר הוראות התקנון, יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס.
3.7.               מובהר בזאת כי המשתתפים בפעילות נותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות  את הסכמתם לחברה לעשות שימוש במידע אשר התקבל כראות עינה ולפרסמו באמצעי תקשורת שונים לרבות- טלויזיה, עיתונות, אינטרנט- פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתף יקבל תשלום ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
3.8.               מועמד לזכייה בפרס יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.
3.9.               הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
4.               הגבלות לגבי העלאת תכנים
4.1.               המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה, כי:
4.1.1.              הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים ואין לכל צד שלישי זכות כלשהי בתכנים.
4.1.2.              לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או לעוזרת לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים לרבות תנאי תקנון זה.
4.1.3.              בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים, המשתתף מצהיר מפורשות כי לחברה ו/או לעוזרת לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף.
4.2.               ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט להעלות לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: “תוכן אסור“):
4.2.1.              הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;
4.2.2.              הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;
4.2.3.              הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;
4.2.4.              הפרה של דיני הגנת הפרטיות;
4.2.5.              הטעיה של צרכן;
4.2.6.              פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;
4.2.7.              פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;
4.2.8.              הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;
4.2.9.              שקרי, מטעה או מסולף;
4.2.10.          התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;
4.2.11.          זיהוי אישית של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
4.2.12.          תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;
4.2.13.          עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;
4.2.14.          חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;
4.2.15.          עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;
4.2.16.          כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל (spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל.
4.3.               החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת, ולא לפרסם ו/או למחוק מדף המותג ו/או מעמודי הפעילות כל תוכן לרבות כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה, איננו הולם את מדיניות החברה ו/או העוזרת לחברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה וללא צורך לנמק פעולתן.
4.4.               מובהר כי, החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לבקש ממשתתף לספק להן הוכחה ו/או כל ראיה אחרת על כך שפעל כדין, לרבות אך לא רק, הוכחה כי קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוסו של הקטין לפרסום התכנים.
5.               קניין רוחני
המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי התכנים שאותם העלה לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות, כדלהלן:
5.1.               התכנים במסגרת פעילות זו, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, או שלחילופין הוראות סעיף ‏4.1.2 חלים עליהם, וזאת עד להעברתם לבעלות החברה כמפורט בסעיף ‏5.2 להלן. המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים, חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
5.2.               בפרסום התכנים בדף המותג ו/או בעמודי הפעילות מעביר המשתתף ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. בנוסף, יחולו התנאים הבאים:
5.2.1.              החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.
5.2.2.              המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.
5.2.3.              המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים.
5.3.               המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.
5.4.               המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור.
5.5.               בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג’ שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם.
6.               קבלת הפרס
6.1.                עד שבעה (7) ימים לאחר תקופת הפעילות, תנסה החברה ו/או מי מטעמה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס באמצעות הודעה אחת (1) בפייסבוק ו/או באינסטגרם, שתישלח במהלך שבעה (7) ימי עסקים מתום תקופת הפעילות ובה תבקש כי המועמד לזכייה בפרס ימסור פרטי התקשרות.
6.2.                החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס באמצעות שיחת טלפון עמו, עד שלוש (3) פעמים במהלך שבעה (7) ימי עסקים מיום מסירת הפרטים על ידו לחברה. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות.
6.3.                החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה בפרס הודעה בטלפון בדבר מועמדותו לזכייה בפרס ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה בפרס עצמו. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה בפרס, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם, לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס באמצעות שליח ו/או באמצעות דואר ישראל ו/או בכל דרך אחרת כמפורט בסעיף  ‏6.5 להלן.
6.4.                ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או המועמד לזכייה בפרס נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה ו/או לקבלת הפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, ובכלל זאת פריצה לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות או מסירת מידע שגוי) ו/או הודיע כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – אזי ייפסל המועמד לזכייה בפרס, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ”ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מהעוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
6.5.                החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל ו/או שליח ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות כל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה, ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה בפרס כי טופס ההתחייבות המצורף כנספח א’ להלן יישלח אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על-ידה, וזאת כתנאי לשליחת הפרס. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול מועמד לזכייה בפרס, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות סעיף זה.
6.6.                יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או יצא משליטת החברה באמצעי אחר, החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה בפרס, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.
7.               הפרס
7.1.               החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בגין האמור, לרבות בשל הפרס ו/או טיבו ו/או התאמתו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו ו/או כמותו וכו’. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג ו/או בעמודי הפעילות, כהגדרתם לעיל.
7.2.               יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.
7.3.               ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
7.4.               הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
8.               הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה וכלפי העוזרת לחברה כי:
8.1.               כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
8.2.               ידוע לו כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג- 1973, חלים עליהם, על כן בחירת הזוכה בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור, מחייבת ולא תהיה נושא לדיון בביהמ”ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
8.3.               המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
8.4.               ידוע לו שהחברה ו/או העוזרת לחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר נשלחו במסגרת הפעילות.
9.               פטור מאחריות
9.1.               המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמם, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
9.2.               ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות, מימוש ו/או שימוש בפרס.
9.3.               המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או העוזרת לחברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף ו/או מהמועמד לזכייה בפרס מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
9.4.               בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו”ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה ו/או בעוזרת לחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף ו/או המועמד לזכייה בפרס בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
9.5.               החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינם מתחייבים שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה ו/או העוזרת לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
9.6.               מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבור הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על דף המותג ו/או עמודי הפעילות שאינם בבעלות החברה ו/או העוזרת לחברה, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה. החברה ו/או העוזרת לחברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, “נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת דף המותג ו/או עמודי הפעילות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
9.7.               מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, יהיו החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן פטורים מאחריות.
9.8.               האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד. החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
9.9.               המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות נסמכת על רשת האינטרנט ועל מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
9.10.            החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינם אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג’ אחר, במישרין או בעקיפין.
9.11.            המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.
10.            שונות
10.1.            הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה ו/או העוזרת לחברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה ו/או העוזרת לחברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
10.2.            בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.3.            החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, פרסיה, תוכנה, מתכונתה ונהליה, תקופתה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בעמודי הפעילות ו/או בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצאנה החברה ו/או העוזרת לחברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין כך.
10.4.            המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות וכל מהלך מימוש הפרס, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ו/או בעמודי הפעילות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
10.5.            בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לדף המותג ו/או לעמודי הפעילות.
10.6.            הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק ו/או אינסטגרם. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ו/או לעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לפייסבוק ו/או אינסטגרם. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למועמד לזכייה בפרס ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או מי מטעמן בקשר עם פעילות זו.
10.7.            כל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת החברה ו/או העוזרת לחברה, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א’ לתקנון זה כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וכי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו.
10.8.            הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
10.9.            יובהר, כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
10.10.        מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי.
10.11.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר סיום תקופת הפעילות, בכפוף לדין.
10.12.        כל מס, ניכוי, אגרה או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בפעילות, לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה תהיה רשאית, אם תידרש לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.
10.13.        החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
10.14.        למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.
10.15.        ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
10.16.        הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום הפעילות.
===================================================

 תנאי שימוש *באתר האינטרנט* yeladimem.com

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר האינטרנט שכתובותיו הם Yeladimem.co.il/Yeladimem.com (האתר, ביחד עם בעליו והמפעילים אותו, יקראו להלן ביחד: “האתר”).

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

בעצם כניסתך לאתר, גלישתך או צפייתך בו, או קריאת תכניו או העלאת תנאים לאתר, אתה מאשר כי קראת תנאים אלה והנך מסכים להם.

במידה ואינך מסכים לאיזה מן התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה, אנא צא מן האתר עתה ואל תעשה בו כל שימוש!

 תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר המאפשר שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין ללא חיבור לרשת האינטרנט (off-line) ובין בכל דרך אחרת.

האתר שומר על זכותו לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בהם מידי פעם.

התכנים באתר מיועדים לקריאה בלבד, וניתן גם לשתף אותם באופן פרטי ולא מסחרי ברשתות החברתיות. אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש אחר ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר כתב ומראש.

 1. הגדרות

 

1.1.             “תוכן” או “תכנים” כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל מידע מילולי, גרפי, צילומי או כל סוג חזותי אחר, כתוב, מצוייר, מאוייר, מוקלט, קולי או כל שילוב של כל אחד מאלה (כולל שילוב סרט או תמונה וקול), כל מידע דיגיטלי או אופטי, לרבות קבצים, יישומים, מאגרי נתונים, צלמיות, תווים, וכן כל שילוב, עיבוד, עריכה ועיצוב מחדש של כל אחד מהנ”ל.

1.2.             “שימוש” כל שימוש שהוא באתר, לרבות גלישה, צפיה, קריאה, העלאת תכנים ואישור לעשות שימוש בתכנים.

1.3.             “תוכן גולשים” כל תוכן שנמסר לאתר על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות משתמש) בכל דרך שהיא, בין ישירות לאתר ובין בכל דרך אחרת, לרבות בקבוצות דיון (פורומים), צ’אטים, תגובויות (talk back) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים ו/או אשר יאפשרו למשתמש להזין לאתרים תכנים משלו לכל חלק באתר.

 

 1. השימוש באתר
  השימוש באתר פתוח לכל החפץ בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסוימים או חלקים מסוימים באתר ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ויתכן כי שימושים מסוימים באתר יהיו בתשלום, כפי שיצוין באתר.
 • בכל מקרה בו משתמש באתר מוסר פרטים אישיים כלשהם, בין מרצונו ובין אם נדרש לעשות כן, הוא מתחייב כי כל הפרטים שימסור יהיו נכונים, אמיתיים ומדויקים.
 • במידה ובמהלך הרישום יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, הוא מתחייב לשמור אותם בסודיות ולמנוע כל שימוש לרעה בהם. על המשתמש האחריות להחליף מעת לעת את הסיסמא.
 • האתר זכאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, שלא לאפשר למשתמש רשום כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומו ולחסום עבורו את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.
 • התכנים באתר מיועדים לקריאה בלבד, וניתן גם לשתף אותם באופן פרטי ולא מסחרי ברשתות החברתיות. אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש אחר ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר כתב ומראש.
 • מאחר והאתר כולל, בין היתר, גם תוכן גולשים, יתכן ולעיתים יופיעו באתר תכנים שאינם מתאימים לקטינים. שימוש על ידי קטין באתר מהווה חזקה והצהרה כי אפוטרופוסו החוקי של אותו קטין, נתן את הסכמתו לשימוש שעושה הקטין באתר בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 • חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או אחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.
 • אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר. (*קרוסינג: אופציית מאקו – באישור*)
 • חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.
 • אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. אדם המאפשר מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייב שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:
 • להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
 • לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.
 • להתחזות לאדם אחר.
 1. תוכן גולשים
 • האתר מאפשר במקרים מסוימים העלאת תוכן גולשים.
 • כל האחריות מכל סוג שהוא בקשר עם תוכן גולשים חלה על המשתמש אשר העלה את אותו תוכן והאתר לא יהיה אחראי לתוכן גולשים ולאמור בו באופן כלשהו. האתר אינו אחראי למהימנותו, אמיתותו או דיוקו של תוכן הגולשים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.
 • מובהר כי האתר אינו מתחייב לפרסם באתר כל תוכן גולשים שיועבר לאתר על ידי משתמש כלשהו ו/או לפרסם תוכן כזה למשך תקופת זמן מוגדרת כלשהי. האתר רשאי, אך אינו חייב, לבדוק את תוכן הגולשים לפני העלאתו לאתר, והאתר יעלה לאתר תוכן גולשים לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. לאתר הזכות לשנות תוכן גולשים כפי שימצא לנכון, בטרם העלאתו לאתר.
 • משתמש המוסר תוכן גולשים לאתר מתחייב ומצהיר כי הוא הבעלים היחיד של כל הזכויות בתוכן הגולשים ו/או כי יש לו את כל הזכויות וההרשאות הנדרשות על מנת למסור את אותו תוכן גולשים לאתר ו/או להעלותו לאתר, וכי מסירת תוכן הגולשים לאתר ו/או העלאתו לאתר ו/או כל שימוש אחר בו לא יהוו הפרה של זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת.
 • בעצם מסירת תוכן גולשים לאתר, המשתמש שמסר את אותו תוכן נותן לאתר, ללא תמורה, רישיון בלתי חוזר, ובלתי מוגבל בטריטוריה, בשימוש או בזמן, לעשות בתוכן הגולשים שמסר כל שימוש שהוא, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי. האתר יהיה רשאי להעתיק, לשנות, לפרסם, להשכיר, לשדר ולהפיץ את תוכן הגולשים או כל יצירה נגזרת ממנו ברשת האינטרנט ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרים, כפי שימצא לנכון, בתמורה או שלא בתמורה, להעמידו לרשות הציבור, לרבות ברשתות החברתיות, בפרסומות, בשיתופי פעולה עם גופים מסחריים, בתערוכות, בגופי תקשורת (טלוויזיה, עיתונות וכו’), אתרי אינטרנט, באפליקציות ובהדפסה על מוצרים. לא חלה על האתר כל חובה לציין באופן כלשהו את שמו של המשתמש שמסר לו את תוכן הגולשים ו/או את שמו של מי שצוטט באותו תוכן גולשים.
 • תוכן גולשים יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט או לחלק מהם, ולפיכך על המשתמש לפעול בשיקול דעת בכל הקשור לתוכן שהוא מעלה, לרבות חשיפת פרטים אישיים של המשתמש ושל צדדים שלישיים.
 • בעצם מסירת תוכן גולשים לאתר המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה, תביעה, דרישה או שיפוי כנגד האתר ו/או מי מטעמו, בקשר עם כל טענה שתטען כנגד המשתמש בקשר עם אותו תוכן גולשים.
 • אין להעלות לאתר כל תוכן גולשים מסחרי ו/או פרסומי מכל סוג שהוא.
 • אין למסור לאתר תוכן גולשים שהינו:
 • בלתי חוקי בהיבט כלשהו.
 • מפר או פוגע זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות כל זכות קניין רוחני, זכות יוצרים או סימן מסחר.
 • לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • מעודד ביצוע עבירה פלילית.
 • בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 • שקרי, מטעה או מסולף.
 • מכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל תוכנה זדונית או יישום מזיק אחר.
 • פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • בעל אופי מעליב, מטריד, מאיים או גס רוח.
 • כולל ביטויי גזענות, אפליה או אלימות או מעודד כל אחד מאלה.
 • עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.
 • אסור לפרסום לפי כל דין.
 • האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם או למחוק בכל עת או לשנות כל תוכן גולשים שנמסר לאתר. האתר רשאי לחסום משתמשים מסוימים בפני האפשרות למסור ו/או להעלות תוכן גולשים לאתר. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את האתר להסיר ו/או לשנות תוכן גולשים כלשהו.
 • מי שסבור כי זכות כלשהי שלו נפגעה עקב פרסום של תוכן גולשים באתר מתבקש לדווח על כך לאתר באמצעות הקישורים ו/או הכפתורים המצויים באתר או ישירות לכתובת דואר אלקטרוני yeladimem@gmail.com. על הדיווח לכלול את כל הפרטים הדרושים לשם טיפול בדיווח, לרבות פרטי התקשרות עם המדווח. האתר אינו מתחייב לנקוט בפעולה כלשהי עקב פניה כלשהי, אך מוסכם ומובהר בזאת כי היה והאתר הסיר מן האתר את תוכן הגולשים שנטען כי הוא פוגע בתוך זמן סביר מן המועד בו נמסרה לאתר הודעה על כך, הרי שיהא בכך בכדי לפטור את האתר מכל אחריות על פי כל דין ו/או הסכם לאותו תוכן גולשים. היה והסרת תוכן גולשים כלשהו עקב דיווח כאמור תגרום לאתר הוצאה ו/או נזק כלשהם, ישפה המדווח את האתר על כל נזק ו/או הוצאה כאמור.
 1. קניין רוחני
 • כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל התכנים הכלולים בו שייכות לאתר בלבד.
 • אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר והתכנים הכלולים בו או כל חלק מהם.
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. קישורים באתר

 

 • קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשים, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.
 • האתר אינו שולט ו/או מפקח על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.
 • האתר אינו אחראי לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.
 1. תכנים מסחריים
 • האתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד.
 • האתר אינו אחראי באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. האתר אינו אחראי לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.
 • אלא אם הוסכם אחרת במפורש, האתר אינו צד לכל עסקה שתיכרת בין משתמש כלשהו ובין מפרסם תוכן מסחרי כלשהו באתר.
 1. מדיניות הגנה על פרטיות
 • יתכן וכי כחלק מתהליך ההרשמה לאתר ו/או לחלקים מסוימים ממנו יידרש המשתמש למסור מידע אישי כגון פרטים מזהים, כתובת, מספרי טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.
 • כמו כן, יתכן ובעת השימוש שיעשה המשתמש באתר ייאסף על ידי האתר מידע בדבר הרגלי הגלישה שלו, לרבות תכנים בהם צפה, פרסומות בהן הביע עניין, מידע שפרסם, אמצעי תשלום בהם השתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, זמני גלישה ועוד. האתר רשאי לאסוף ולשמור מידע זה במאגריו.
 • האתר רשאי לעשות בכל מידע שימסור המשתמש ו/או אשר ייאסף על הגולש כאמור כל שימוש שימצא לנכון, בכפוף להוראות הדין, לרבות לצורך דיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר.
 • גולש אשר ימסור באתר פרטי התקשרות נותן בכך את הסכמתו לאתר לשלוח לאותו גולש מעת לעת מידע שיווקי ופרסומי אודות האתר ופעילותו, שירותים שהאתר מספק וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. הגולש זכאי בכל עת לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי למסור לצדדים שלישיים מידע שנאסף על ידו אודות המשתמשים, ללא פרטים מזהים או שיוך אישי, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, לרבות למפרסמים.
 • האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש לבית המשפט, למשטרה או לכל רשות אחרת, מקום בו הוכח לאתר לשביעות רצונו כי מסירת פרטים אלה נדרשת על מנת לנקוט בהליכים כלשהם כנגד אותו משתמש בקשר עם פעולות שביצע באתר. בנוסף, האתר ימסור פרטים אלה בכל מקרה בו מסירה כזו מחויבת על פי כל דין.
 • ככל שפרטי משתמש יהיו שמורים אצל האתר במאגר מידע, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הרי שכל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהסמיך לכך בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לאתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 1. אחריות
 • כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.
 • השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.
 • האתר אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. האתר אינו מתחייב לפעול למשך תקופת זמן כלשהי, ואינו מתחייב כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על האתר ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • האתר אינו מתחייב לשמור תכני גולשים שנמסרו לו ו/או פורסמו בו.
 • האתר אינו אחראי לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא בו ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא גולש באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.
 • השירות אינו אחראי לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.
 • האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לתגובות או העדר תגובות לתוכן גולשים שפרסם משתמש.
 • האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה צד שלישי כלשהו בתוכן גולשים שהעלה משתמש לאתר.
 • המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמש באתר ו/או תוכן שמסר ו/או העלה לאתר.
 • האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם פריצה לאתר ו/או הורדה ו/או העתקה בלתי מורשית של מידע כלשהו של המשתמש מן האתר על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
 1. כללי
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל בלבד.
 • בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.
 • היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של האתר, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 • הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני yeladimem@gmail.com.

* * *

ייעוץ משפטי: עו”ד אושר בן-עזרי